|

Projecten


ProjectenYucelmethode & IRB

'de IRB in beeld'.

In de ‘IRB in beeld’ worden de onderdelen van de IRB uitgedrukt in een beeldtaal die ontleend is aan de Yucelmethode. Het idee om de IRB te visualiseren is onder meer ontstaan omdat de grote lijnen van de methode dan beter in het geheugen blijven hangen. Maar ook de verdiepende werking van de Yucelmethode – ondersteuner en cliënt komen sneller tot inzicht in de situatie – is een reden om de beeldtaal van de Yucelmethode te gebruiken.

Een aantal elementen van de Yucelmethode zijn in ‘de IRB in beeld’ duidelijk terug te vinden. Het werken met blokken in een 3D methode en de verschillende vormen en kleuren van de blokken die het mogelijk maken bepaalde kwaliteiten van onderdelen van de opstelling weer te geven zijn direct uit de Yucelmethode afkomstig. Niet alleen maakt deze beeldtaal verbanden zichtbaar en tastbaar maar ze sluit ook aan bij moderne trends zoals het maken van game-achtige vormen van allerlei interventies. Het idee van het visualiseren van draaglast en draagkracht in een betekenisvolle opstelling en het maken van procesfoto’s zodat men een beeld krijgt van de ontwikkeling in de tijd is zijn ook afkomstig uit de Yucelmethode. Tenslotte is de techniek van het externaliseren: het uitgebreider bespreken van een van de ‘blokken’ afkomstig uit de Yucelmethode.

Om de IRB in beeld te brengen zijn er ook een aantal veranderingen aangebracht ten opzichte van de originele Yucelmethode, namelijk de functie van de balk, de betekenis van de blokken en de gesprekstechniek bij het externaliseren.

De balk symboliseert het proces van het ‘verkennen’ en ‘kiezen’ van een participatiedoel. De balk wordt in 6 stappen gebouwd. Als de balk af is zijn ‘doelvaardigheid beoordelen’ en ‘het stellen van een doel’ afgerond. De complete balk staat dus voor het participatiedoel van de cliënt. De fasen van ‘verkrijgen’ en ‘behouden’ worden elk gesymboliseerd door het bouwen van opstellingen met belastende ‘knelpunt’-blokken (ontbrekende vaardigheden en hulpbronnen) op en ondersteunende factoren (aanwezige vaardigheden en hulpbronnen) onder de balk (die immers het te bereiken doel weergeeft). Wanneer de ‘verkrijgen’of ‘behouden’-opstelling is gemaakt kiest de cliënt aan welk knelpunt hij wil werken. Dit doet hij door het knelpunt eerst samen met de ondersteuner te analyseren (met gebruikmaking van functionele- en hulpbrondiagnostiek) en daarna vaardigheden of hulpbronnen te verwerven. Wanneer dat gebeurd is zijn de ‘vaardigheidsles’ en de ‘hulpbroninterventies’ afgerond. Zo verandert hij een knelpunt in een ondersteunende factor. De uitgebreide gespreksformats van de IRB worden gebruikt om de bovengenoemde stappen in te vullen. Dat gebeurt door stappen en knelpunten telkens te ‘externaliseren’, dat wil zeggen het betreffende blok los op de mat of op tafel te zetten en daarover te praten. IRB in beeld is dus het individuele rehabilitatie traject uitgedrukt in de beeldende taal van de Yucelmethode. Zoals de systeembehandeling gebruikt wordt om de gesprekken in de Yucelmethode ‘in te vullen’, zo wordt de IRB gebruikt om de gesprekken in ‘IRB in beeld’ in te vullen.

Yucelmethode & SRH

'SRH in beeld mbv de Yucel methode'.

Het SRH is in n de 90-er jaren ontwikkeld geïnspireerd door rehabilitatie methoden uit het England en de VS. Waar de Engelse benadering sterk gericht op het vorm geven aan rehabilitatiegerichte omgevingen, waren de Amerikaanse benaderingensterk gericht op individuele clienten die al in bepaalde mate doelvaardig waren. Binnen klinieken waar de meest kwetsbare clienten zich bevonden was moest er uit een ander vaatje getapt worden omdat het (nog) niet mogelijk was om aan de hand van formulieren te werken. En dus ontstond er behoefte aan een benadering met aandacht voor de meest kwetsbaren, een benadering die ook gericht was op het verbeteren van de omgevingen van de client. En zo werd het SRH geboren: door het beste uit twee werelden samen te brengen.

Inmiddels heeft het SRH een grote ontwikkeling doorgemaakt waarbij vooral het krachtgericht werken, samen met het presentiegericht werken de basis vormen voor het ondersteunen van herstel- en ontwikkelingsprocessen. Zo ontstond een aanpak met een brede toepassing bij allerlei clienten en in allerlei settings. Daarbij werd de ontwikkeling van het SRH steeds meer gestuurd vanuit het idee van krachtbaarheid: kwetsbaarheid en kracht zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en juist in onze kwetsbare kanten kunnen onze krachten zichtbaar worden. Hierbij valt op de basisgedachten waarop het SRH gestoeld is volkomen overeen komen met de basisgedachten uit de Yucel methode: dit is een prachtige ogenschijnlijk simpele manier om op beeldende manier krachten te creeeren, te herkennen en te versterken. Het werken met een specifieke Yucel Toolbox maakt het communiceren over krachten mogelijk ook wanneer er sprake is van anderstaligheid of wanneer beperkingen een (grote) rol spelen. De Yucel methode en het SRH passen dus bij elkaar als een hand en een handschoen. Het SRH biedt een kader om mensen te ondersteunen in het ontdekken en versterken van krachten. De Yucel methode biedt hierbij concrete handvatten: de methode helpt te communiceren over krachten en ontwikkelingsprocessen, zowel met individuele mensen als met de omgevingen ('systemen') waarvan zij onderdeel uit maken.

In deze module 'SRH in beeld met de Yucel methode' leert u om herstelgericht te werken met het SRH en Yucel methode. Het integreren van deze werkwijzen levert u grote meerwaarden: u leert om over krachtbaarheid te communiceren met mensen waarbij dit communiceren anders een probleem zou zijn. Zo wordt u in staat gesteld om op evenwaardige wijze samen te werken met mensen gericht op het creeeren van krachtbaarheid. Dit betekent dat het SRH nog breder en specifieker ingezet kan worden bij mensen waarbij allerlei beperkingen een (grote) rol in hun leven spelen

Yucelmethode & RACT

De Zweedse variant van RACT is oorspronkelijk ontwikkeld voor mensen met een kwetsbaarheid voor psychosen. Uit Zweedse studies van o.a. Norden (2012) blijkt dat RACT voor deze doelgroep effectief is. De hypothese bestaat dat het ook voor andere mensen met een psychische kwetsbaarheid effectief is.

Denk hierbij aan bijvoorbeeld mensen met een chronische depressie etc. In Nederland wordt de doelgroep die langer met psychische problemen wordt geconfronteerd, ook wel aangeduid als ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA).

Het is nog niet bekend of de Nederlandse variant van RACT straks ook daadwerkelijk effectief is voor mensen met een enkelvoudige verslaving, een zogenaamde dubbele diagnose, jongeren, ouderen, mensen met een forensische titel, een licht verstandelijke beperking en/of andere kwetsbaarheden of specifieke kenmerken, maar de hypothese is dat de Resource Groups, bij deze mensen, juist een aanvulling zijn bij de behandeling. Familie, vrienden en naasten zullen niet in alle gevallen, direct beschikbaar zijn. Maar het herstellen van een sociaal steun-systeem hoort naar onze mening standaard bij de beste zorg.

Wij schuwen het experiment niet. Gedegen wetenschappelijk Nederlands onderzoek, zal op korte termijn moeten aantonen of de NL variant ook werkt bij andere doelgroepen, dan de oorspronkelijke doelgroep. Om onderzoek te kunnen realiseren, is het vereist dat we ervaring opdoen met de methode en ACT- en/of FACT-teams helpen bij de implementatie. Vervolgens stimuleren wij de beste Nederlandse onderzoekers om onderzoek-designs te maken en ook werkelijk uit te voeren. Ook daar spannen wij ons voor in.